Weergaven: 31

Algemene voorwaarden

Ferienhaus Fuenf Sinne OG
UID nummer:  ATU76736338
Firmaregistratie: 549708w

Algemene voorwaarden voor het huren van de vakantiewoning

§ 1 Reikwijdte
(1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de huur en alle andere diensten die door het vakantiehuis Fuenf Sinne aan de gast worden verleend.

§ 2 contractpartners
(1) Contractuele partners zijn het vakantiehuis Fuenf Sinne, hierna de verhuurder genoemd, en de gast. Als een derde de boeking voor de gast maakt, is hij jegens de verhuurder als klant samen met de gast als medeschuldenaar aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit het contract voortvloeien. Bij twijfel is de klant aansprakelijk, ook als hij voor andere met name genoemde personen heeft besteld of besteld. Ongeacht dit is elke klant verplicht om alle informatie die relevant is voor de boeking, in het bijzonder deze algemene voorwaarden, aan de gast door te geven. (2) Personen die de accommodatie gebruiken, zijn gasten in de zin van de contractvoorwaarden.

§ 3 Contractafsluiting, aanbetaling
(1) Het verblijfscontract komt in de regel tot stand wanneer de verhuurder de schriftelijke bestelling van de gast aanvaardt.
(2) Er kan worden overeengekomen dat de gast een aanbetaling doet.
(3) De verhuurder kan ook vooruitbetaling van de gehele overeengekomen vergoeding verlangen.

§ 4 Begin, verlenging en einde van de accommodatie
(1) De gast heeft het recht om op de afgesproken dag vanaf 16.00 uur de gehuurde kamers te betrekken. De gast heeft geen recht op eerdere verstrekking.
(2) Geboekte kamers moeten op de afgesproken aankomstdag uiterlijk om 19.00 uur door de gast worden ingenomen. Tenzij uitdrukkelijk een latere aankomsttijd is overeengekomen, heeft vakantiehuis Fuenf Sinne het recht om het geboekte vakantieappartement na 19.00 uur aan iemand anders af te staan zonder dat de gast hier enige aanspraak op schadevergoeding aan kan ontlenen. In dit verband heeft de verhuurder een herroepingsrecht.
(3) Als de gast een aanbetaling heeft gedaan die gelijk is aan de prijs van het verblijf voor één dag, blijft de vakantiewoning gereserveerd tot uiterlijk 12.00 uur de volgende dag.
(4) Een verlenging van het verblijf door de gast vereist de toestemming van de verhuurder.
(5) Op de overeengekomen vertrekdag moet de vakantiewoning uiterlijk om 9.30 uur worden ontruimd en aan de verhuurder ter beschikking worden gesteld. Daarna kan de verhuurder naast de ontstane schade tot 100% van de volledige geldige verblijfsprijs in rekening brengen voor het extra gebruik van de vakantiewoning.
(6) Indien de logiesovereenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan, eindigt deze door het verstrijken van de tijd. Indien de gast voortijdig vertrekt, is de verhuurder gerechtigd de volledige overeengekomen vergoeding te vorderen.
(7) De verhuurder heeft het recht om het verblijfscontract met onmiddellijke ingang op te zeggen als de gast
(a) aanzienlijk ongunstig gebruik maakt van het pand of, door zijn onachtzaamheid, beledigend of anderszins grof onfatsoenlijk gedrag of onjuiste bejegening van de verhuurder(s) en/of de andere huisgenoten in een slecht humeur brengt of een strafbaar feit pleegt jegens de verhuurder en/of de andere gasten tegen het eigendom, de goede zeden of de fysieke veiligheid;
(b) ziek wordt door een besmettelijke ziekte of een ziekte die de duur van de accommodatie overschrijdt of zorg behoeft;
(c) de hem op eerste verzoek voorgelegde factuur niet binnen een redelijke termijn betaalt.
(8) Indien de nakoming van de overeenkomst door een als overmacht aan te merken gebeurtenis onmogelijk wordt, wordt de overeenkomst ontbonden.

§ 5 Terugtrekking uit het verblijfscontract
(1) Intrekking door de gast, annulering
(a) In het geval dat een Gast de boeking annuleert, heeft de Eigenaar recht op een redelijke vergoeding.
(b) De verhuurder heeft de keuze om van de gast een annuleringsvergoeding te vorderen in plaats van een specifiek berekende schadevergoeding.
(c) De bovenstaande regelingen voor schadevergoeding zijn dienovereenkomstig van toepassing als de gast het geboekte vakantieappartement of de geboekte diensten niet gebruikt zonder hem hiervan tijdig op de hoogte te stellen.
(d) Kosteloos annuleren tot 30 dagen voor aankomst
25% vanaf 30 dagen tot 14 dagen voor aankomst
50% bij annulering vanaf 14 dagen tot 7 dagen voor aankomst.
Bij annulering minder dan 7 dagen voor aankomst of geen aankomst 100%
(2) Intrekking door de Verhuurder
(a) Indien een overeengekomen voorschot of waarborgsom niet binnen een daarvoor gestelde termijn wordt betaald, heeft de verhuurder eveneens het recht om het contract op te zeggen.
(b) Bovendien heeft de verhuurder het recht om zich om een gewichtige reden terug te trekken uit het contract, in het bijzonder als de vakantiewoning wordt verhuurd met misleidende of onjuiste informatie over essentiële feiten, b.v. met betrekking tot de persoon van de gast of het doel; Verhuurder heeft gegronde redenen om aan te nemen dat het gebruik van de dienst de goede werking van het bedrijf, de veiligheid of de goede naam van Verhuurder in het openbaar in gevaar kan brengen, zonder dat dit te wijten is aan de controle- of organisatiesfeer van Verhuurder; er sprake is van ongeoorloofde onderhuur of onderhuur; de verhuurder kennis krijgt van omstandigheden waardoor de financiële situatie van de gast aanzienlijk is verslechterd na het sluiten van het contract, in het bijzonder als de gast de opeisbare vorderingen van de Verhuurder niet betaalt.
(c) In de bovengenoemde gevallen van herroeping heeft de gast geen recht op schadevergoeding. (d) De verhuurder heeft het recht om het contract op te zeggen als de gast op de overeengekomen aankomstdatum om 19.00 uur niet verschijnt, tenzij een latere aankomsttijd is afgesproken.
(e) Indien de gast een aanbetaling heeft gedaan, blijft (blijven) de kamer(s) gereserveerd tot uiterlijk de volgende dag 12.00 uur.
(f) Ook als de gast het bestelde vakantieappartement niet gebruikt, is hij verplicht de verhuurder de overeengekomen vergoeding te betalen.

§ 6 Diensten, prijzen en betaling
(1) De gast is verplicht de geldende of overeengekomen prijzen van de verhuurder te betalen voor de ter beschikking gestelde kamers en voor de overige door hem gebruikte diensten. Dit geldt ook voor diensten en kosten van de verhuurder aan derden veroorzaakt door de gast of de klant.
(2) De prijzen kunnen door de verhuurder worden gewijzigd als de gast achteraf wijzigingen in de service van de verhuurder of de verblijfsduur van de gasten verzoekt en de verhuurder daarmee instemt.
(3) Facturen van de verhuurder zijn direct na ontvangst zonder aftrek betaalbaar. Bij wanbetaling is de verhuurder gerechtigd vertragingsrente in rekening te brengen. Verhuurder kan aanmaningskosten in rekening brengen voor elke aanmaning die wordt verzonden nadat verzuim is ingetreden.
(4) De verhuurder heeft het recht om bij het sluiten van het contract of daarna een redelijke vooruitbetaling of waarborgsom te vragen. Het bedrag van het voorschot en de vervaldatum ervan kunnen schriftelijk in het contract worden overeengekomen
(5) De gast is verplicht de geldende of overeengekomen prijzen van de verhuurder voor de ter beschikking gestelde kamers en voor andere door hem gebruikte diensten te betalen.

§ 7 Aansprakelijkheid van het appartementencomplex, verjaringstermijn
(1) Mochten er storingen of defecten optreden in de dienstverlening van de verhuurder, dan zal de verhuurder zich inspannen om de situatie te verhelpen als de klant onmiddellijk een klacht indient. Als de gast verwijtbaar nalaat een gebrek aan de verhuurder te melden, ontstaat er geen aanspraak op vermindering van de contractueel overeengekomen vergoeding.
(2) De verhuurder is aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor alle schade die voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam en gezondheid.
(3) De verhuurder is alleen aansprakelijk voor andere schade veroorzaakt door lichte nalatigheid als deze kan worden toegeschreven aan de schending van een essentiële contractuele verplichting of een kardinale verplichting op een manier die het doel van het contract in gevaar brengt. In deze gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare contracttypische schade.
(4) In geval van overige schade is de aansprakelijkheid van het appartementenhuis voor elk afzonderlijk schadegeval en alle schadegevallen uit en in verband met de contractuele prestaties beperkt tot maximaal EUR 1.000,00 voor materiële schade en maximaal EUR 1.000,00 voor materiële schade EUR 500,00 voor Beperkte financiële verliezen. De aansprakelijkheidsbeperking en uitsluitingen gelden niet indien de overige schade is gebaseerd op een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim van de verhuurder, diens wettelijke vertegenwoordigers of leidinggevenden.
(5) De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn van toepassing op alle schadeclaims, ongeacht hun rechtsgrondslag, inclusief claims uit onrechtmatige daad. Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook in geval van schadeclaims van een gast tegen werknemers of plaatsvervangende agenten van de verhuurder. Ze zijn niet van toepassing in geval van aansprakelijkheid voor een gebrek na aanname van een garantie voor de kwaliteit van een artikel of werk, in geval van bedrieglijk verzwegen fouten of in geval van persoonlijk letsel.
(6) De verhuurder is jegens de gast aansprakelijk voor binnengebrachte voorwerpen volgens de wettelijke bepalingen, maar tot een maximum van € 500,00. Voor kostbaarheden (contant geld, juwelen, enz.) is deze aansprakelijkheid beperkt tot 100,00 EUR. De aansprakelijkheidsvorderingen vervallen indien de gast het verlies, de vernieling of de beschadiging niet onmiddellijk na het bekend worden aan de verhuurder meldt.
(7) Als de gast een parkeerplaats ter beschikking wordt gesteld, leidt dit niet tot een bewaarcontract. Er is geen bewakingsplicht van de verhuurder. In geval van verlies of beschadiging van op het terrein van verhuurder geparkeerde of gemanoeuvreerde motorrijtuigen en hun inhoud is verhuurder niet aansprakelijk, tenzij verhuurder, zijn wettelijke vertegenwoordigers of zijn plaatsvervangende agenten aansprakelijk zijn voor opzet of grove nalatigheid. In dit geval dient de schade uiterlijk bij het verlaten van het hotelterrein bij de verhuurder te worden verhaald.
(8) Aanspraken op schadevergoeding van de gast verjaren uiterlijk een jaar vanaf het moment waarop de gast kennis heeft genomen van de schade, of ongeacht deze kennis
uiterlijk twee jaar vanaf het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis. Dit geldt niet voor aansprakelijkheid voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid of voor andere schade die is gebaseerd op een opzettelijk en grof nalatig plichtsverzuim door de verhuurder, een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangende vertegenwoordiger van de verhuurder.

§ 8 Gastrechten
(1) Door het sluiten van een logiesovereenkomst verkrijgt de gast het recht op het normale gebruik van de gehuurde kamers, de faciliteiten van de accommodatie, die gewoonlijk zonder speciale voorwaarden voor gebruik toegankelijk zijn voor de gasten, en op de gebruikelijke service.
(2) De gast heeft het recht om op de afgesproken dag vanaf 16.00 uur de gehuurde kamers te betrekken.

§ 9 Verplichtingen van de gast
(1) Bij beëindiging van het logiescontract moet de overeengekomen vergoeding worden betaald.
De verhuurder is niet verplicht om girale betaalmiddelen zoals cheques, creditcards, kwitanties, enz.
(2) Voor het in gebruik nemen van elektrische apparaten die door de gasten worden meegebracht en die niet tot de gebruikelijke reisbehoeften behoren, moet toestemming van de verhuurder worden verkregen.
(3) De bepalingen van de wet op de schadevergoeding zijn van toepassing op schade veroorzaakt door de gast. Daarom is de gast aansprakelijk voor alle schade en nadeel geleden door de verhuurder of derden door zijn schuld of door de schuld van zijn metgezellen of andere personen voor wie hij verantwoordelijk is, zelfs als de benadeelde recht heeft op schadevergoeding. Neem rechtstreeks contact op met de verhuurder.

§ 10 Rechten van de verhuurder
(1) Als de gast weigert de overeengekomen vergoeding te betalen of daarmee achterstallig is, heeft de verhuurder het recht om de meegebrachte voorwerpen te behouden om zijn aanspraak op de accommodatie en maaltijden en zijn uitgaven voor de gast veilig te stellen. (Wettelijk retentierecht.)
(2) Ter waarborging van de overeengekomen vergoeding heeft de verhuurder het pandrecht op de door de gast meegebrachte zaken. (wettelijk pandrecht van de verhuurder)

§ 11 Aansprakelijkheid van de verhuurder voor schade
(1) De verhuurder is aansprakelijk voor schade die een gast lijdt als de schade is ontstaan tijdens het gebruik en hij of zijn werknemers in gebreke zijn gebleven.

§ 12 veeteelt
(1) Dieren mogen alleen na voorafgaande toestemming en eventueel tegen een speciale vergoeding in het verblijf worden gebracht.
(2) De gast is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door meegebrachte dieren, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de eigenaar van het huisdier.

§ 13 Slotbepalingen
(1) Wijzigingen of aanvullingen op het contract, de acceptatie van aanvragen of deze huurvoorwaarden moeten schriftelijk worden gedaan. Eenzijdige wijzigingen of aanvullingen door de klant zijn ongeldig.
(2) Plaats van uitvoering en betaling is de zetel van de verhuurder.
(2) Voor alle geschillen die voortvloeien uit het logiescontract wordt overeengekomen de rechtbank die verantwoordelijk is voor de logiesaccommodatie.
(3) De exclusieve bevoegde rechtbank – ook voor geschillen over cheques en wissels – is de zetel van de verhuurder bij handelstransacties. De verhuurder heeft echter het recht om rechtszaken en andere juridische procedures aan te spannen bij de algemene bevoegde rechtbank van de gast. (4) Afwijkende bepalingen, ook al staan ze in de algemene voorwaarden van de gast of de klant, zijn niet van toepassing, tenzij ze uitdrukkelijk en schriftelijk door de verhuurder zijn erkend.
(5) Het recht van de Republiek Oostenrijk is van toepassing.
(6) Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene verhuurvoorwaarden ongeldig of nietig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Daarnaast zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.